jigger-mast


jigger-mast
/'dʤigə'mɑ:st/ * danh từ - (hàng hải) cột buồm chót (của thuyền bốn buồm)

English-Vietnamese dictionary. 2015.